Kopfbereich

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation

Inhalt

1982 08 09-17 II sudėtingumo kategorijos kalnų kelionės po Fanų kalnus ataskaita Spausdinti Siųsti el.paštu
Sekmadienis, 13 balandžio 2008
RESPUBLIKINE TURIZMO IR EKSKURSIJŲ TARYBA
VILNIAUS INŽINERINIS STATYBOS INSTITUTAS

II sudėtingumo kategorijos kalnų kelionės po Fanų kalnus, atliktos 1982 m. rugpjūčio 9 - 17 d.

ATASKAITAMaršrutinė knygutė Nr.V -190-82
Grupės vadovas:Leonas Kanopka
Maršrutinė-kvalifikacinė komisija peržiūrėjo ataskaitą ir nutarė, kad kelionė gali būti už­skaityta visiems grupės dalyviams ir vadovui
Maršrutas yra antros sudėtingumo kategorijos
    
Ataskaitą naudoti

MKK anspaudasTURINYS

Psl.
I.     Informacinės žinios apie kelionę............5
II.    Grupės sudėtis....................................6
III.   Žinios apie kelionės rajoną ..................9
IV.    Kelionės organizavimas .....................11
V.     Judėjimo grafikas .. ..........................12
VI.    Techninis maršruto aprašymas........... 18
VII.  Kelionės rezultatai ir rekomendacijos ...30
VIII.  Priedai:
I.Asmeninis inventorius..............................32
2.Grupinis inventorius ...............................33
3 .Vaistinėlė.............................................34
4 .Remonto rinkinys .................................35
5.Maisto produktai ...................................36
6 .Kelionės išlaidų sąmata.........................37
7.Krokiai..................................................38
8.Nuotraukos............................................47
9.Literatūra .............................................69
10.Maršruto schema .................................73

I. INFORMACINES ŽINIOS APIE KELIONĘ

1. Turizmo rūšis - kalnų
2. Sudėtingumo kategorija - antra
3. Kelionės rajonas - Fanų kalnai
4. Kolektyvas - VISI
5. Vadovas - Leonas Kanopka
6. Dalyvių skaičius - Dešimt
7. Kelionės laikas -  1982m.rugpjūčio 8-17 d.d.
8. kelionės trukmė -  9 dienos
9. kelionės maršrutas - Rudaki - Artuč gyv. - a/s"ARTUČ" - Laudan n/k per. - Alaudino ež. - Mutnoje ež. Mazalat 5900 (IB) per. - Ryt. VAA_3975(IB*) per 1B* - Kaznoko upė - Kišiniovo 3900(IA) per.- MAK 4200(IB)per. - Pušnovato upė - Pušnovato .4000 (IA) per. - Achbasaj upė - Arg upė - Omsko 4000(IB) per. - Iskanderkolio ež.
10. Maršruto ilgis                             - 133 km.
11. Nakvynių skaičius                       - devynios
12. Grupę išleido VILNIAUS MIESTO TURISTŲ KLUBO MKK
(Šifras 800-01-3333330) 1982.06.23


LEONAS KANOPKA - vadovas Vilnius,Krylovo 34-81,tel. 739746 II sud.k. žygio Tian-šanyje dalyvis
IV sud.k. žygio Kaukaze dalyvis
V  sud.k. žygio Pamyre dalyvi.s I sud.k. žygio Kaukaze vadovas


LAIMA KIZELYTĖ,- metraštininkė
Vilnius,Žirmūnų 147 - 413
I sud.k. žygio Kaukaze dalyvė


VIOLETA JASIUNAITĖ - maistininkė Vilnius,Saulėtekio al. 18 - 610
I sud.k. žygio Kaukaze dalyvė
II  sud.k.žygio Tian-šanyje dalyvė


DOVILĖ POCIŪTĖ - metraštininke
Vilnius,Dzeržinskio 182-21
I sud.k. žygio Kaukaze dalyvė


ZALAGĖNAS GINTARAS - remontininkas Vilnius,Saulėtekio al. 18- 410 "TSRS TURISTAS" ženklininkas


LAURINAVIČIU'S LEONAS - fotografas
Vilnius,Čarno 41 - 37
III sud.k. žygio Altajuje dalyvis


ARLAUSKAITĖ DALIA - finansininkė Vilnius, Saulėtekio al. 18 - 610 "TSRS TURISTAS" ženklininkė


ALMONAITYTE BIRUTE - medikė
Vilnius,Čiurlionio 23 -62
I sud.k. žygio Kaukaze dalyvė


GURIAVIČIUS VYTAUTAS - primusininkas
Vilnius, Antakalnio 69 - 12
II sud.k. Tian-šanyje dalyvis


TILVIKAS EDMUNDAS - vadovo pavaduotojas
Vilnius, Saulėtekio al. 6 -I5O5
II sud.k.žygio Tian-šanyje dalyvis
II sud.k.žygio Kaukaze vadovas
III sud.k.žygio Kaukaze dalyvis
IV sud.k.žygio Pamyro-alajuje
dalyvis
    
III. ŽINIOS APIE KELIONĖS RAJONĄ

Fanų kalnai - centrinė aukščiausioji Zeravšano kalnagūbrio dalis, išsidėsčiusi tarp Arčamaidano (va­karuose) ir Fandarjos (rytuose), Tadžikijos TSR šiau­rės vakaruose. Fanai susideda iš keleto trumpų grandi­nių, aukštėjančių iš šiaurės į pietus (aukščiausias taškas - Čimtarga, 5489 m) ir padengtų ledynais.
Toks apibrėžimas pateikiamas Didžiojoje tarybi­nėje enciklopedijoje.
Zeravšano kalnagūbris priklauso Gisaro Alajaus kalnų masyvui (Pamyro Alajaus kalnų sistema).
Fandarja kerta Zeravšano kalnagūbrį, sudarydama kanjonus ir slenksčius. Ją maitina sniegas, bei ledy­nai. Greičiausiai ir Fanų kalnų pavadinimas kildinamas nuo Fandarjos.
Keistų formų reljefas, aštrios viršūnės, niūro­kos spalvos pasitinka turistą Fanuose. Yra ledynų, Ze­ravšano baseino upės išgraužusios daug siaurų gilių tarpeklių. Plyti vaizdingi aukštuminiai ežerai - Iskan­derkulis, Kulikalonas ir kt.
Į visame pasaulyje žinomus Fanų kalnus keliaunin­kai traukia tūkstančiais. Natūralu, kad iškilo problema, kaip apsaugoti gamtos turtus nuo nualinimo ar net išnai­kinimo. Mokslininkai ir specialistai pasiūlė įrengti Fanuose valstybinį nacionalinį parką. Geriausiai tam tinkančia teritorija pripažinti Gisaro ir Zeravšano kalnagūbriai į vakarus nuo Dušanbės meridiano.
    
Nacionaliniame parke išskirti, grynai turistinį rajoną nėra galimybės, bet parko kūrėjai tikisi, kad palaipsniui išnyks šiukšlynai ant turistinių takų.
Labai saugotinas kalnų sausmedis arčia. Per pas-kutinius 10 metų vien Kulikalono ir Alaudino cirkuose arčios sumažėjo 5 kartus. Todėl, kad ir vietiniai gy-ventojai ir turistai arčios medieną paprasčiausiai su­kūrena. Mums, atvykusiems iš miškingos Lietuvos, arčia gali pasirodyti nudžiūvęs medis, bet jo tiesiog toks pavidalas. Arčią reikia saugoti. Nes ji saugo kalnus nuo irimo.
Fanuose gyvena daug retų žvėrių, įrašytų įTSRS Raudonąją knygą.
    
IV. KELIONES ORGANIZAVIMAS

Kad eisime Į dvejukę Fanuose,nusprendėme dar pernai vasarą, keliaudami po Vakarų Kaukazą.Grižg iš Kaukazo, dalyvavome po­ilsio dienos žygiuose,lankėme treniruotes,žiemą atlikome net po pora kategorinių slidžių kelionių.
Studijavome schemas bei žemėlapius,skaitėme kitų grupių po Fanus kelionių ataskaitas,domėjomės Tadžikijos TSR kultū­ra. Jau vasario mėn. buvo galutinai sukomplektuota grupė iš 12 žmonių.Grupės dalyviai gerino fizinį bei techninį pasiren­gimą kelionei visi kartu.Balandžio mėn. buvo galutinai pasi- rinktas maršrutas, pasiskirstyta pareigomis,pradėta supirkinė-ti maistas. Grupės jėgomis buvo padarytos žemėlapių kalkės ir jos atšviestos visiems grupės dalyviams bei turiados vadovams. Grupė taip pat dalyvavo patikrinime kurį organizavo Vilniaus miesto klu-bas.Gegužės - birželio mėn. buvo nutrauktas pasiruošimas,nes vyko sesija. Birželio mėn., jau išsileidus į maršrutą, atsisakė važuoti du grupės najiai, nes jų neatleido nuo praktikų. Teko eiti Į miesto MKK kad juos išbrauktų iš paraiškos knygelės, nes į grupę priimti naujų nenorėjome.
Daugumos grupės dalyvių fizinis pasiruošimas gerokai aukš-tesnįame lygyje, negu kalnų kelionių patirtis, todėl pirma marš­ruto dalis parinkta taip, kad nebūtų sudėtingų atkarpų, o;grupės dalyviai galėtų gerai aklimatizuotis kalnuose. Pats maršrutas parinktas taip, kad grupė galėtų pamatyti kalnų grožio įvairumą. Pagrindinė maršruto kryptis buvo parinkta iš šiaurės į pietus, o perėjų įveikimo kryptis iš vakarų į rytus. Toks judėjimo pobū-dis grupės nuomone parankesnis iš techninės pusės - pagal anks-tesnius stebėjimus bei kitų žygių aprašymus buvo žinoma, jog daugumos kalnagūbrių vakarinės pusės lengvesnės techninių požiū-riu, negu rytinės, taigi tikėjomės daugiau sudėtingų nusileidimų. Atsarginio kelio variantų. iš anksto neplanavome, bet maršrutas buvo parinktas tokiu būdu, kad nelaimingo atvejo ar ilgalaikio blogo oro atveju galima būtu saugiai pasiekti gyvenamąsias vietas.
Grupė taip pat planavo įveikti dar Lietuvos turistų neeitą perėją MAK 4200 IB ir nesėkmingai bandytą įveikti Mazalato perė-ją 3900 IB.
    
 Keli onės diena Data Kelio­nės
atkar­pa
 Ilgis (km) Grynas
ėjimo
laikas
 Kelio charakteristika,gamtinės kliūtys, pavojingos atkarposMeteo sąlygos
Pastabos
 1. 1982.08.08 ArtuČ-
LESNOJE Ež.
 17 6:10 Kilimas taku Artuč upės slė­niu Giedra, silpnas vėjas 
 2. 1982.08.09 
Lesnoje ež.-Lau-dan per. n/k-Alaudi-nų ež.
 24 7:55 Kilimas taku Laudan per n/k
Nuo Laudan n/k leidimasis taku iki Čapdaros upės. Ki­limas taRu Čapdaros upės slėniu iki Alaudino ežerų.
 Giedra, silpnas vėjas 
 3. 1982.08.10 Poilsio
diena
     
 4. 1982.08.11 Alau-dinų ež.-Mutno-je ež— Mazala-to per. -VAA ledy­nas 14 9:20 Kilimas taku iki Mutnoje ež Tenka įveikti tris stačias užgriovas. Nuo Mutnoje ež. einame per didelių akmenų sąvartyną. Kylame taku per moreną, kuri kaitaliojasi su nedideliais sniegynė-liais palei Fagitaris uo­las, nuobirynu. Kylame sta­čiu sniego šlaitu. Sauga in dividuali, ledkirčiu. Paki­lusV.VAA, Mazalato ir Kazno­ko perėjų cirką, kilimas link Kaznoko per. stačiu ledynu , padengtu morena, slystančia iš po kojų. Savisauga ledkirčiu. Pakilimas į Mazalato ir Kaznoko per. cir­ką ledyno viduriu. Kilimas 150 m, po to ledynas lėkštas. Už 258 m PosQKis i kairę 10-15 statumo šlaito traver­sas. 70 m kylame 35 statumo šlaitu link uolų. Nuo uolų 50 m stataus sniego šlaito traversas. Sauga individuali, ledkirčiu. Sniegas minkštas. Laipteliai iškertami koja.
Leidimasis stačiu nuobiry­nu, kuluaru, uolomis, laikan­tis kairės pusės link Ryt. VAA perėjps.40 m 75 statumą įveikiame sportiniu būdu su sauga iš viršaus. Paskuti­niam ', sauga iš apačios, prieš tai kuprines nuleidžia-me atskirai. Išėjimas ant morenos, 300 moreninio šlai­to traversas, pakilimas ant VAA ledyno. Ledyno pradžią dengia morena ir stambus ak­menys.
 Ryte
lijo.
Apsi-
niaukė.
Stiprus
vėjas
 Pakilimas į Ma­zalato perėją­paskutiniai 200 m gali būti su­dėtingesni, jei ledynas atviras, be sniego dan­gos, arba einant anksti ryte, kai sniegas suledė-
jęs Būtina naudo­ti virves,
pakilimas spor­tiniu būdu. Rekomendaoja­me turėti kates, kilti kaire puse, kur ne-taip statu. Ei­nant per Maza­lato per. ge­riau nakvoti prie Mutnoje ežerų.
 5. 1982.08.12 VAA ledy­nu Ryt. VAA per. Kazno­ko upė  6:30 Kylame ledyną dengiančia mo­rena. 400 m kilimas nestatus, kaire puse. Aukštyn ei­nant, ledynas statėja. Iš kairės kartais byra akmenys. Kylame link sniego karnyzų, apeidami ledo plyšį iš dešinės, po to traversuojama ledynu į kairę. Likus 100 m kylame 45-50 statume sniego šlaitu. Sauga individuali, ledkirčiu. Leidžiamės, lai­kydamiesi kairės pusės link Čiornyj viršūnės, palei Pai­chambero viršūnę, praeiname du VAA balnus. Nuolydis 5 -10 . Leidžiamės gan stačiu morenos šlaitų ant M, Ganzos ledyno. Morena smulki. Einame arti vienas kito. Nusileidę ant ledvno, sukame į dešinę ir leidžiamės ledyno dešine puse. Leidžiamės morena. Nu­sileidimas statėja iki 30 . Leidžiamės sportiniu būdu su slenkančiu mazgu.
M. Ganzos ledyno liežuvis įveikiamas su virvėmis. Paė­jus 100 m, nuo avinų Kaktos 200 m ruožu nuolatos kren­ta akmenys iš kairio šono aukščiau esančių uolų. Pasi­taiko gan didelių. Leidima­sis morenos šlaitu iki Jaš­movaja upės. Per upę persi­keliame akmenimis. Nusilei­dimas į Kaznoko upės slėnį.
 Saulėta.
Stiprus vėjas
 Rekomenduoja­me eiti anksti ryte, nes ne-taip byra ak­menys
 6. 1982.08.13 Kgzno
upė-
Kišinio­vo per.
-Achbasajaus upė
 13 7:2O Kylame taku dešine puse. Takas eina apie 50 m aukš­čiau upės. Keliamės sniego tiltu per Kaznoko upę. Paėjus 300 m keliamės vėl per upę ir kylame taku dešine pu­se. Kilimas taku iki Beviozo­voje ež. Nuo ežero 500 m kili­mas taku iki Kišiniovo perė­jos. Leidimasis morena link ledyno, po to į kairę link slėnio. Traversuojame morenos šlaitu. Pereiname upelį. Lei­džiamės morenos šlaitu, pe­reiname Achbasajaus upę  
 7. 1982.08.14 Actibasa-
jaUS Upė
-MAK-per. Pašnovato upė
 10 7:55 Kilimas moreniniu šlaitu, avi­nų kaktų apėjimas iš kairės pusės, traversuojant moreni­niu šlaitu, kilimas nelabai stačiu kietos morenos šlai­tu. Praeiname sniego lopus, už avinų kaktų prasideda di­deli akmenys. Po to šlaitas smarkiai statėja, morena gan smulki, todėl važiuoja iš po kojų, reikia eiti serpan­tinu, apeinant kietas uolie­nas, išsikišusias iš morenos. Leidžiamės smulkia morena, palei Sacharnaja upelio vagą, po to nusileidžiame lėkštu šlaitu. Pušnovato upės link.
  
 8. 1982.08.15 Pušnova­to upė Pušnova-to per. Ankantos ežeras 21 9:10 Palei Pušnovatoupę kylame aukštyn. Kylame stačiu šlai­tu, jį įveikę patenkame į cir­ką. Iš čia gerai matosi MAK-o perėja, perėja Pušnovato bal­nas ir Sacahrnaja golova vir­šūnė. Pušnovato:. perėjos nesimato. Ji yra kairiau per. Pušnovato, balnas. Einame taku, orientuodamiesi į Puš-novato balno per. Kylame į neaukštą šlaito pakopų. Pa­tenkame į cirko tipo plokš­tumą, nuo kurios atsiveria perėjų Pušnovato balnas ir Oziornyj panorama. Nuo cent­re slūgsančio akmens sukame į kairę ir stačiu 30 šlaitu serpantinais kylame į perė­ją.
Visas šlaitas nuklotas smulkia morena ir nuobiromis. Iki viršaus eina vietomis iš nykstantis takas. Nuo perė­jos leidžiamės tiesiai žemyn smulkiom nuobirom nusėtu šlaitu iki plynaukštės. Pa­sukame kairėn uolų link. Pra­einame upelį ir šalia jo esančiu taku leidžiamės že­myn. Prie Achbasaj upės per-sikeliame į kairį jos kran­tą. Iš čia iki pat Argo upės slėnio einame ryškiu, gerai sumintu taku. Prie Achbasaj ir Argo santakos pasKarae Ar­go upės slėniu žemyn gerai sumintu taku.
  Cirke yra ak­muo su iš­piešta strė­le, rodančią kelią į Puš­novato per.
 9. 1982.08.15 Ankan-
tos
ežeras
Omsko
perėja Iskanderkulio ežeras
 13 8 Pakilimas iš Argo upės slė­nio sunkus. Kylame kairėn nuobirynu iki lėkštų kaktų. Nuo čia vėl nuobirynu, to-liatt sausa, Barso upės vaga. Nusileidimas kairiu šonu. Labai statu, ridenasi ak­menys. Labai kietas slidus nuobirynas.  

VI. KELIONĖS APRAŠYMAS

Atvykimas; Vilnius - Maskva - Samarkandas

1982.08.OI, 19.30 vai. "Lietuvos" traukiniu išvykstame į Maskvą, Rugpjūčio 2 d. 8.30 vai. atvykstame į Baltarusijos stotį. Metro pasiekiame Kazanės stotį, bagažą paliekame saugojimo kameroje. Turime vieną laisvą dieną Maskvoje, Grupė organizuotai aplanko LUPP, Puikino muziejų. Pabuvo­jome Raudonojoje aikštėje, susipažinome su miesto architek­tūros bei istorijos paminklais.
1982.08,03. O:55 val. iš Maskvos išvažiuojame į Samar-kandą (bilietai pirkti dar Lietuvoje). 1982,08,06. 8:30 val. mes - Samarkande, Turime visą dieną laisvą, todėl galėjome gėrėtis puikaus Rytų miesto senąja ir naująja architektūra, istoriniais paminklais. Kelis kartus važiuojame į Samarkan-do KCC, kuri įsikūrusi Vozroždenijos gatvėje Nr, 29, deja, nieko nesuradome,
Samarkandas - Pendžikentas - Ačitcsu
1982.08.07. 6:00 val. trejetas žmonių važiuoja į auto­busų parką ir su vyr. inžinieriumi susitaria dėl autobusų.
8:00 val, du autobusai išveža per 100 VISI turistų klubo narių, tarp jų ir mūsų grupę į Pendžikentą. Ten kiekviena grupė transportu rūpinosi savarankiškai. Mūsų grupė maršru­tiniu taksi Artuč gyvenvietę pasiekė vėlai vakare. Čia ir Įsirengėme stovyklą.
Artuč gyv. - a/s Artuč - Lesnoje ež,
1982.08.08. 8:00 val. Keliu išeiname į Artuč alpinistų stovyklą. Kelias driekiasi pagal Artuč upę. 30 min. žygiuo­jame, 5 min. ilsimės. Vietomis pakilimas gan status, 12:10 val.

pasiekiame a/s Artuč, Ji išsidėsčiusi prie Artuč ir Čuku­rak upių santakos. Iki alpinistų stovyilos kartais atva­žiuoja mašinos. Į čia pakilti gali tik GAZ-66 arba UAZ-tipo mašinos. Kol budintys verda pietus, du mūsų vaikinai susitaria su vairuotojais dėl benzino. Stipriai kepina saulė, todėl neskubame, laukiame, kol šiek tiek atvės. Kadangi nueita tik 11 km. ketiname viršyti dienos normą. 16:00 val. išeiname Kulikalono ežerų link. Kylame taku dešine upės puse. Persikelti per upę galima tiltu (Fl), Po 15 min. ėjimo pasiekiame Košą (F2). Nuo ten moreninis šlaitas statėja. Einame gerai išmintu taku. (F 3, 4) Pakylame ant pirmosios terasos, prieiname prie pat skaid­raus upelio. Čia galima numalšinti troškulį ir užpildyti gertuves. Kas 30 min. kelio ilsimės 5-10 min. Ant paskuti­nės terasos kelias šakojasi. Į dešinę bėgantis kelias atvestų iki Diušacho ežero, kairysis veda į Laudan pusę. 18:55 val. prieiname Lesnoje ežerą ir sustojame nakvynės.
Lesnoje ež, - Laudan 3690 n/k per. - Alaudino ež.
1982.08.09. 6:10 val, pradedame kilti į Laudano perėją. Iš pradžių takas gerai matyti. Prie upių santakos, kur išsiliejusi Ruzi-savat upė (F5), takas dažnai prapuola, todėl einame, orientuodamiesi į Laudano balno perėją. To­liau takas vėl ryškus. Einame juo iki pat perėjos. Į Laudan per. užkopėme 10:20 val, Randame turą, bet rašte­lio nėra. Per Laudan perėją eina pagrindinis kelias, jungiantis Artuč ir Pasrud upių slėnius. Aukščių skirtu­mas tarp Lesnoje ežero ir perėjos balno - 830 m. Grupės savijauta gera, bet neskubame leistis žemyn, reikia akli­matizuotis, neišeikvoti jėgų. Kad būtų sočiau, kertame

lašinius. Leistis pradėjome 11:00. Leidžiamės taku. Ilgiau paėjus, kelionė darosi nuobodi ir varginanti. Pas-kausta kojos. 13:50 val. pasiekiame Ravat upę, ji įteka į Pasrud. Persikeliame tilteliu ir paėję dar kokį 100 m., stojame pietauti. Nusileidę nuo perėjos, praradome 1160 m. aukščio, t.y. atsidūrėme 330 m žemiau, negu nakvojome. 16:00 pradedame kilti Alaudino ežerų link. Saulė jau nebe­kepina taip įkyriai, todėl galima eiti sparčiau. Prie Alaudino ež, turi susitikti visos grupės - VISI turiados dalyvės. Takas veda Čapdaros upės slėniu. Kilimas nesudė­tingas, po 2 val. ėjimo pasiekiame Alaudino ež (F6). Susirandame vietą nakvynei. 19:15 jau statome palapines, verdame vakarienę.
Poilsio diena. VISI kalnų turiados atidarymas, grupių apmokymai, varžybos, krikštynos
1982.08.10. 10 val. turiados dalyviai išsirikiuoja, jie supažindinami su dienos programa bei gamtos apsaugos taisyklėmis, apdalijami emblemomis. Iki pietų vadovai apmoko savo grupes. Po to vyksta varžybos. Jose mūsų grupė dalyvavo aktyviai, sudarė net 2 komandas. (F8) Vakare vyksta naujokų krikštynos, įteikiami prizai varžybų nugalė­tojams.
Alaudinų ež, - Mutnoje ež. - Mazalato per. 39OO (IB)
1982.08.11, 6:OO išeiname iš stovyklos Mutnoje ežerų link. Iki ežero veda takas. Tenka įveikti tris stačias užgriovas. Pradėjo lyti, todėl einame ne taip sparčiai.
Po valandos lietus baigėsi, bet debesys neišsisklaido.

Atvirose vietose pūtė gan stiprus vėjas. Nors takas aiškus, einame arti vienas kito, kad nepasiklystume. (F9) 9:25 val. pasiekiame Mutnoje ežerą, tačiau prie jo neprieiname, su­kame į kairę. Laviruodami tarp didelių akmenų sąvartyno, kylame toliau į Kaznoko perėjos pusę. (F10). Po 200 m prasideda status moreninis šlaitas, kuriuo vingiuoja takas. Dar toliau morena kaitaliojasi su sniegynėliais. Kylame, orientuodamiesi Fagitaro viršūnės uolų, 10:35 val. pasie­kiame cirką, iš kurio galima kilti į Vak. VAA, Kazunoko ir Mazalato perėjas. (F 11). Pakilimas į šį cirką galimas Įvairiais keliais. Tai techniškai nesudėtinga ir nepavo­jinga atkarpa, lengvai įveikiama net I sudėtingumo katego­rijos žygiuose. Kadangi smarkiai apsiniaukę, nutariame luk­telėti, tuo pačiu užkąsti, 12:00 vėjas Šiek tiek išsklaido debesis, nutariame eiti toliau. Kylame stačiu ledynu, pa­dengtu morena. Dviem praėjimais (po 30 min.) prisitraukia­me prie perėjos, kuri jau gan gerai matyti. Ji jungia Mut­noje ežerų rajoną su Kaznoko upės slėniu, kaip ir V, bei R. Kaznoko perėjos. Mazalato per. nuotraukų yra ataskaitose tų grupių, kurios ėjo per Kaznoko perėją. Tačiau tai ne­pilnas Mazalato vaizdas, nes toje pusėje pats pakilimas gan status. Perėjos buvimo vieta - aiškus balnas (F 13). Nuotraukos, kurias turėjome, ar buvome matę, darytos iš Mutnoje pusės. Pagal Lietuvoje esančias ataskaitas, nė viena grupė per Mazalato perėją nebuvo ėjusi. Puošiantis žygiui ir prieš išvykstant, kalbėjomės su MKK nariais ir drg. E. Žižiu, kuris 1981 m. bandė eiti per Mazalato per, ir, nusileidęs į VAA ledyno cirką, nesugebėjo nusileisti kanjonu, tvirtindamas, kad Mazalato perėja yra 2 B, o ne 1 B sudėtingumo kategorijos. Jis gavo grįžti per V. VAA

(2 A), o po to per Kaznoko per, (l B) Vadinasi, vietoje vienos perėjos 1 B sudėtingumo kategorijos, jo grupė turėjo eiti per dvi 1 B ir vieną 2 A perėjas, Drg. E,Žižys nieko detalaus apie perėją pasakyti negalėjo. Buvo aišku tik tiek, kad kitoje Mazalato pusėje uolos, uolų lentynos ir nuolatos reikia leistis diulferiais. Žižio kelionės ataskaitoje yra netikslumų. Mazalato per. tiek Lietuvoje esančiose schemose, tiek sutiktų grupių žemėlapiuose Žymi­ma 1 B. Matyt, žygio dalyviai ne ten, kur reikia, nuėjo leisdamiesi, arba dirbtinai paaukština perėjos kategoriją.
13:15 val. iš Kaznoko ir Mazalato perėjų cirko pradedame kilti į perėją (schema 1). Traversuojama nelabai stačiu sniegynu ir einame link morenos (F 13), stengdamiesi ne­prarasti aukščio. Pasiekę moreną, pasukame 70° kampu ir kylame į uolas. Likusius 50 m stačiu sniego šlaitu, išeiname į lėkštą perėjos balną. Perėją pasiekiame 14:30 val.(F 14). Pati perėja - siauras aštrių uolų plyšys. Nuo jos į rytus kyla Gratuletos viršūnės siena, o į vakarus - begalė žandarų (F 15). Ture - raštelis Charkovo automatikos ir programavimo instituto turistų, kurie iš Kaznoko pusės 82.07.16. įkopė į perėją. Jie nuėmė Sverdlovsko turistų raštelį, paliktą 81.09.12. Tiesiai nuo turo į pietus leidžia­si platus pagrindinis nuobyrimo kuluaras.
15 val. pradedame leistis. Iš pradžių po vieną lei­džiamės kuluaru (F 17), laikydamiesi kairės, apeidami uolų išsikišimus. Vietomis pasitaiko gan stačių nusileidi­mų, tačiau virvių nereikia. Einame su ledkirčiais. Nusilei­dus 100 m, tenka toliau leistis nuobirynu vakarų kryptimi apie 200 m, o Čia kelią pastoja uola, kurios apačioje atsi-

veria metro skersmens plyšys, dešinėje - status šlaitas. Stojame poilsio ir darome žvalgybą. Plyšy randame įkirstą kablį su kilpute. Žemyn iš plyšio eina siauras, gan sta­tus kuluaras (F 21). Kito kelio iŠ šitos vietos nėra. Nu­tariame leistis, kadangi šis nusileidimas nėra labai sudė­tingas. Galima nusileisti net "laisvu laipiojimu". Uolos tvirtos, didelėm lentynom. Tačiau, kad būtų saugiau, lei­džiamės sportiniu nusileidimu, su sauga iš viršaus. Iki morenos nusileisti pakanka 40 m virvės ir 40 m reikia sau­gai. Kablius sukalame savus. Iš pradžių nuleidziame vieną dalyvį, po to kuprines, o tada jau leidžiamės visi. Uolos kietos, akmenys nebyra, nebent gali nuriedėti iš po kojų. Atsargumo dėlei užsidedame šalmus. Labai praverčia diulfe-riniai lapeliai. Moreną pasiekiame 20:30. Traversuojame, neprarasdami aukščio, morenos šlaitu link VAA perėjos. Paėję 200 m pakylame ant ledyno. Ledyną dengia akmenys. Už 20 m yra upelis. Sustojame nakvynės 21 val. (F 20),

Ryt .VAA per. 3975 (l B* ) - Kaznoko upė
1982.08.12. 8:15 pradedame kilti Į Ryt. VAA perėją. Per ją dažnai eina grupės, darančios III sudėtingumo kategorijos žygius. Kaip traversas Ryt. VAA ir Vak. VAA-sis traversas yra 2A sudėtingumo, tačiau pati perėja Ryt, VAA yra nesudėtinga ir įvairiuose šaltiniuose skir­tingai klasifikuojama - vienur kaip 1B, kitur kaip 2 A. Iš tikro, kylant į Rytinę VAA nuo VAA ledyno, ji yra paprastesnė, negu nuo Kaznoko upės pusės. Kylame į Ryt. VAA ledynu, Činalo viršūnės link (schema 2), po to sukame į dešinę. Ir praaedame kilti vis statėjančiu šlaitu, ( F18), iš kairės matyti byrančių akmenų pėd­sakai, tačiau anksti rytą jie neriedėjo. Iš dešinės, pakilus 100 m, pasirodo plyšys. Jį apeiname iš kairės pusės. Pakilę virš ledo plyšio, stačiu sniego šlaitu išeiname į sniego terasą. Tiesiai prieš mus pasirodo
sniego karnyzai. Pasukame į kairę ir traversuojame sta-
čiu sniego šlaitu. Perėją pasiekėme 10:15. Nuo perėjos
į rytus nuolydis nedidelis. Ture radome raštelį Ukrai­nos respublikinio turistinio seminaro dalyvių,ėjusiu V sud. kat. maršrutu, Į perėją jie pakilo 82.08.11, Raštelyje perėjos aukštis nurodomas - 4120 m. Tuo tar­pu mūsų žemėlapiuose pažymėta 3975 m. Grupė pakilo iš M.Ganzos leolyno pusės,
leistis praaedame 11 val. praeiname iž VAA Balnus,
kurių aukščių skirtumai labai nedideli, (schema 3).
11:45 , Praėjus antrą VAA balną, nuolyais darosi status,
Morena smulki, nusileidimas trunka vos 10 minučių. Nu­sileidę ant M. Gansos ledyno, einame dešiniu jo šonu.

/scnema 4/. Ledyno liežuvį pereiname su virvėmis, nes taip greičiau ir saugiau. Ledynas tirpsta po saule, o smulkūs akmenukai nesudaro trinties tarp ledo ir vibramų. Kas nori, išsitraukia kates, ir su jomis La­bai paprastai nusileidžia. Pati pavojingiausia dalis: kai išeiname už avinų kaktų,maždaug 30 m ruožu be pa­liovos byra asmenys, pasitaiko gan didelių, Statome signalizuotojus, kurie stebi uolas ir praneša apie at­riedančius akmenis, O grupės dalyviai po vieną prabė­ga pavojingą ruožą ir signalizuoja likusiems. Po to šlaitas pamažu lėkštėja, Eidami kairiu tarpeklio šo­nu, nusiieidžiame į Kaznoko upės slėnį ( F22). 16:10 stojame nakvynės prie Kaznoko ir Jašmovaja upių san­takos,
Kaznoko upė - Kišiniovo per. 3900 ( 1A)
1982.08.13, 6:30 val .pradedame kilti Kaznoko upės
slėniu, dešine puse. Takas eina 50 m aukščiau upės. Takas gerai išmintas - jis veda į Žiguli, Samavskij, Zidon, Saratovo, Uvoinoj, Kišiniovo, Čeliabinsko per­ėjas. Priėję santaką, keliamės per upę sniego tiltu. Toliau yra kelias, vedantis aukštyn. Daugelis bando
eiti upės vaga, bet tai sudėtingiau. Pakilus 70 ra, ta­kas suka pagal upės vagą ir eina iki Malaja Skalnąja ste­na viršūnės kalnagūbrio. Ten tenka perbristi Kaznoko upę, ( F 23), Tada išeiname į didelę pievą, nuo jos
serpantinu veda takas per statų šlaitą iki pat Be-
riozovo"je ežero, JĮ pasiekiame 14:35, Sustojame pa­pietauti. Kol budintys verda pietus, du vaikinai ei­na į žvalgybą, Kišiniovo per, žemėlapyje blogai pa-

žymėta. Ją dažnai ir ataskaitose painioja su Čelia-binsko per., kuri yra I B ir žymiai arčiau Beriozo-voje ežero, O Kišiniovo per, apie 400 m toliau, Dvoi-
noj perėjos link. Pakilimas į Kišiniovo per. nuo eže-
ro labai paprastas, 16:40 išeiname taku, kuris veda į
Dvoinoj perėją. Paėję 600 m, pasukame į kairę, 100 m
pakilimas gan nestatus ( F 24), Nuo perėjos atsive-
15
ria vaizdas į Achoasajaus slėnį. Perėją pasiekėme 17:15
val. Turas yra, bet raštelio neradome.
Leistis pradedame 1745 val. smulkia morena. Paė­ję 100 m išeinamį taką., kuris veda Į Achbasajaus slė­nį. Per upę nesunkiai persikeliame akmenimis, susto-
jame nakvynės dešinėje upės pusėje, 18:35 val.
Achbasajaus upė - MAK-o per. 4200 ( IB) -Pušnovato upė
1982.08.14, 6:00 išeiname į MAK-o perėją (F 26). Apie ją nepavyko nieko rasti Lietuvoje esančiose ke­lionių ataskaitose, Į Mazaiatą bent buvo bandžiusių eiti, o apie MAK-ą neturėjome jokios informacijos, ži­nojome tiktai, kad ši perėja yra šalia Maskvos per. MAK-as iš Achbasajaus upės pusės padarė didelį įspū­dį. Ji puikiai matyti, Išryšėja MAK-o balnas. Kaip ir Maskvos, Pušnovato, Pušnovato balno, Estijos per­ėjos, ji jungia Achbasajaus ir Pušnovato upių slėnius. Pakilimas labai sunkus, reikalaujantis daug fizinės ištvermės. Akmenų nuobyrynus dažnai keičia smulki mo­rena ( F 28), kuri be paliovos slenka iš po kojų ir lipti į viršų sunku. Ketinome ilsėtis kas pusvalan-

dį. bet tekdavo stoti dažniau, Vandens aplink nėra.
Jį teko neštis. Apėjus uolas ( F 26) iš kairės pu­sės pakilimas darosi dar sunkesnis, nes statėja šlai­tas, morena važiuoja žemyn, iš po kojų rieda akmenys. Einame vienas šalia kito. Ilsimės kas 15 minučių,Ky­lame traversuodami, kad nebūtų taip statu, prieš pa­baigą teko kabinti virves ir kilti sportiniu būdu, darant savisaugą su slankiojančiu mazgu. Vienas pa­kildavo, kabindavo virvę už tvirtų uolų, išsikišusių iš morenos, o kiti kiio su slankiojančiais mazgais į viršų. Po penkių su puse valandų gryno ėjimo, įvei­kėme lietuvių dar nelankytą perėją. Perėją pasiekėme 13:10     val.
Ture radome raštelį grupės iš Zelenogrado, ei­nančios II sud. kat. maršrutu. Pakilo nuo Pušnovato upės pusės, 82.08.06, Nuėmė raštelį iš Čeliabinsko m.
Nuo perėjos leistis pradėjome 14:00 Iš pradžių .... link Sacharnaja upelio, paskui jo kaire puse, šlai­tas nėra status, bet kadangi morena palyginti stam­bi, labai vargsta kojos, raumenys nuolatos įtempti,
14:45 sustojame pietauti, 16:30 judame toliau. Pa­siekiame Pušnovato upę ir randame taką, vedantį link
Pušnovato perėjos. Kylame aukštyn ir 18:15 stojame
nakvynės,
Pušnovato upė - Pušnovato per 4000 (IA)-
Ankantos ež.
1982.08.15, 6:00 išeiname taku Į Pušnovato perėją
orientuodamiesi į Pušnovato balną ( F 32), Pakylame
į Pušnovato, Pušnovato balno ir Oziornyj perėjų

cirką, čia stūkso akmuo, nuo kurio sukame į kairę ir
tylame stačiu moreniniu šlaitu iki perėjos. Iki pat
viršaus eina takas ( F 33). 9:30 buvome ant perėjos,
10 val, ėmėme leistis smulkiom nuobirom nusėtu šlai­tu ( F 34), Priėję upelį, taku pagal jį leidžiamės žemyn. Ties upių santaka keliamės į kairį Achbasajaus upės krantą, Košo nėra, kaip pažymėta žemėlapyje, Su-stojame pietauti, 14:00 leidžiamės iki Argo upės, per tiltą keliamės į dešinį krantą ir einame žemyn pa­gal Argo upę. Kadangi reikėjo pakilti šiek tiek į viršų, o mes nuėjome žemyn, teko apeiti uolas - gan sudėtinga trasa. ( F 38, F 39),
Apėję uolas iš dešinės, vėl išeiname į gerai su­mintą taką ir leidžiamės žemyn iki Ankantos ežero,
jį pasiekiame 19:15, Ankantos ežeras Išdžiūvęs, liku­sios tik jo buvimo žymės.
Ankantos ež.- Omsko per 4000 (1B) -
I s kanderkulio ež.
1982.08.16, 6:00 išeiname nuo Ankautos ežero, Mū­sų laukia sunkus ir ilgas pakilimas į Omsko perėją, Į Šią perėją turistai nelabai veržiasi dėl pavojin­go akmenų slinkimo nuo pat perėjos viršaus ir aplin­kinių kalnagūbrių. Kylame nuo Argo upės slėnio tie-siai ir dešiniau. Nuo pirmos terasos jau matyti per­ėja. Kilti galima dviem keliais: pirmasis kiek sun­kesnis - reikia kilti smulkiais nuobirynais iki pat lėkštų kaktų, o toliau vėl nuobirynu, ir antrasis ke­lias - eiti sausa upelio vaga. Mes pasirenkame pir­mąjį variantą, nes jokio takelio nėra. Jis pasitei-
    
sino. Juo einant, gerai matyti perėja, liko paskuti­nis pakilimas ir šturmuojame paskutinę maršruto per­ėją, Omsko perėja iš mūsų pareikalavo claug jėgų ir ištvermės. Iki jos kopėme 6 val. Leistis pradėjome 12:30
Nusileidimas į Serimos upės slėnį labai sunkus. Bū­tina griežtai laikytis visų saugumo taisyklių, šios kelio atkarpos yra išties pavogingos, nors apie jas nerašoma nė vienoje ataskaitoje.
Leidžiantis reikia laikytis dešinės pusės. Jei bus einama kairiau - galima asmenų griūtis. Tako nėra. Ei­name arti vienas kito akmenimis ir slidžiu nuobirynu. Saugomės akmenų. Jie slenka iš po kojų. Eiti sunku, atima claug jėgų. Leidžiamės iki sniego lopinio, juo leistis geriau ir greičiau. Pietaujame prie senos bu­vusios geologų buveinės. Iki Iskander kūlio ežero ne­betoli. Dar trys valandos įtempto ėjimo, Pailsime ir skubame toliau. Pasiekę Iskanderkulį įsitaisome nak­vynei ant ežero kranto.
    
VII. KELIONES REZULTATAI IR REKOMENDACIJOS

Pasirinkome gan sudėtingą maršrutą, bet grupė jį praėjo sėkmingai ir laiku. Tam įgalino techninės bei fizinės treni­ruotės, atliktos prieš žygį. Maršrutas atitinka antros sudė­tingumo kategorijos kalnų žygio reikalavimus. Žygio metu su­kauptas patyrimas labai pravers, atliekant aukštesnių kate­gorijų žygius. Susipažinome su įdomiais Fanų kalnų rajonais. Per 9 žygio dienas nueita 133 km, įveiktos 5 perėjos, iš ku­rių trys 1B, dvi 1A. Laudan n/k perėja ėjome tiktai todėl, kad pasiektume Alaudinų ežerų rajoną - VISI kalnų turiados vietą. Ši kelio atkarpėlė padėjo geriau aklimatizuotis, bet Laudan n/k į perėjų įskaitą neįtraukiama.
Mazalato 1B ir Ryt. VAA 1B* skaičiuojama kaip viena perėja 1B, nes nuo Mazalato perėjos pakilti į Ryt.VAA galima traversų, beveik neprarandant aukščio. Šių dviejų perėjų traversą įveikiame oficialiai pirmieji iš Lietuvos turistų, kadangi jokios informacijos apie šį traversą Lietuvos turis­tų klubuose neradome. Mazalato perėja 1B sudėtingumo. Einant kanjonu link Kaznoko upės, ši perėja gali būti sudėtingesnė. Mazalato ir Vak.VAA perėjų traversas yra nelogiškas, nes vėl grįžtame prie Mutnoje ežerų.
Taip pat įveikėme Lietuvos turistų nelankytą MAK-o pe­rėją. Į ją geriau kilti iš Pušnovato upės pusės, nes čia pa­kilimas ne toks status. O leistis geriau į Achbasajaus upės slėnį. Todėl rekomenduojama pirmiau šturmuoti Pušnovato pe­rėją, o po to kilti į MAK-ą.
Kišiniovo ir Pušnovato perėjos yra smulkiai aprašytos daugelyje ataskaitų. Omsko perėja sudėtinga tuo, kad didelis aukščių skirtumas tarp perėjos ir Argo slėnio. Kylant į perė­ją jis 1500 m, o leidžiantis prie Iskanderkulio ežero - 1800 m.
Gerai pasirengusi kelionei grupė tokį maršrutą gali įveikti, bet reikia turėti pakankamai spec. inventoriaus.
Žygiui reikia paskirti pakankamai laiko, ypač antrojoje kelionės dalyje.
Keliauti geriau iš vakarų į rytus, nes praktiškai visų kalnagūbrių rytiniai šlaitai yra sudėtingesni.
Kelionėje būtina turėti primusą. Jis nesunkus ir gan

patogus. O medynai Fanuose skurdūs, sausuolė arčia auga šimt­mečius, ji saugo kalnus nuo irimo, todėl kūrenti arčią lau­žuose, reikštų negrįžtamai žaloti gamtą.
Prie Iskanderkulio ežero yra Gelbėjimo tarnyba. Bet te­legramos išsiųsti iš ten nėra galimybės. Dušanbe centrinis paštas dirba tik iki 20:00 val.
xxx
Prieš išvykstant į kelionę, dar birželio 26 dieną grupės vadas VISI daugiatiražiame leidinyje "Inžinerija" išspausdino išplėstinę informaciją apie būsimąjį žygį Fanuose ("Inž." Nr. 22 (462) "Sveika, kelionių vasara !").
Grįžusi į Vilnių grupė aktyviai propagavo bei populiari­no turizmą respublikinėje, miesto bei vietinėje spaudoje. Kaip antai, "Inžinerijoje" ir "Komjaunimo tiesoje" grupės dalyvė dalijosi kelionės po Fanus įspūdžiais, "Vakarinėse naujienose" apžvelgtas turistų klubo darbas.
Taip pat buvo parengtas fotostendas VISI fojė. Jis atspin­dėjo mūsų kelionę. Demonstravome skaidres ir dalijomės žygio įspūdžiais VISI turistų vakare (X.25), Statybos technikume, 31 vid. m-loje.
    
VIII. PRIEDAI

I. ASMENINIS INVENTORIUS                    
    
1. Ledkirtis 1 vnt.
2. Abalakovo diržas 1 vnt.
3. Karabinai 2 vnt.
4. Diulferiniai lapeliai 1 vnt.
5. Šalmas 1 vnt.
6. Repšniūras 1 vnt.
7. Kuprinė T 1 vnt.
8. šturmo kostiumas 1 vnt.
9. "Vibram" tipo batai 1 vnt,
10.Megztinis 1 vnt.
11.Baltiniai 2-3 vnt.
12.Šilti drabužiai 1 vnt.
13.Sportinis kostiumas 1 vnt.
14.Kojinės medvilninės 2 poros
15.Kojinės vilnonės 3 poros
16.Sportbačiai 1 pora
17.Akiniai 1 vnt.
18.Kaukė nuo saulės 1 vnt.    
19.Pieštukas lūpoms 1 vnt.    
20.Degtukai 2-3 dėž.    
21.Celofaninis įdėklas į kuprinę 1 vnt.    
22.Celofaniniai maišeliai 5-6 vnt.    
23.Plėvelė nuo lietaus 1 vnt.    
24.Valgymo reikmenys 1 kom.pl.    
25.Tualeto reikmenys 1 kom.pl.
26.Rašymo priemonė 1 vnt.    
27.Pirštinės brezentinės 1 pora    
28.Gertuvė 1 vnt.    
29.Peilis 1 vnt.
30.Kilimėlis 1 vnt.
31.Kepuraitė 1 vnt.
32.Asmens dokumentai T-L vnt.

2 . GRUPINIS INVENTORIUS
    
1. Karabinai 3 vnt.    
2. Virvė pagr. 40m. 2 vnt.    
3. Virvė pagalbinė 6Om. 1 vnt.    
4. Uolų kabliai 6 vnt.
5. Ledo kabliai 3 vnt.    
6. Katukai 5 poros    
7. Virvių galai kilpoms 1 kompl.    
8. Palapinė "Pamir" 3 vnt.
9. Miego maišai 7 vnt.
10.Primusas "Šmel" 2 vnt.    
11.Bakeliai benzinui 2 vnt.    
12.Benzinas 8 l.    
13.Puodai,samtis 2 vnt.( 6 l.ir 8 l.)    
14.Stiklo audinys (90X90) 2 vnt.    
15.Kompasai 3 vnt.    
16.Prožektorius 3 vnt.    
17.Bezmėnas 1 vnt.
18.Atsarginiai akiniai 2 vnt.    
19.Atsarginės brezentinės pirštinės 2.poros    
20.Žvakės 4 vnt.
21.Žemėlapiai 2 kompl.    
22.Dokumentacija 1 kompl.
23.Foto aparatai 2 vnt.    
24.Vaistinėlė 1 kompl.
25.Kirvukas 1 vnt.    
26.Remonto rinkinys1 kompl.    
    
3 . VAISTINĖLĖS SUDĖTIS

paimta Į kelionę

Aspirinas 10 tabl.
Analginas 15 tabl.    
Amidopirinas IO tabl.
Levomicetinas 30 tabl.    
Eritromicinas 30 tabl.    
Intestopamas 40 tabl.
Hidroperitas 18 tabl.    
Aerovitas 50 tabl.    
Reopirinas 20 tabl.    
Dimeksidas 50 ml.
Briliantinė žaluma 30 ml.    
Sintomicino tepalas 10% 25 ml.    
Denta 20 ml.    
Albucidas 20 ml.    
Bakteriocidinis pleistras 100 cm.
Platus bintas 4 vnt.    
Siauras bintas 2 vnt.    
Elastinis bintas Nr.1,2,3 2 vnt.    
Platus pleistras 1 vnt.    
Siauras pleistras 1 vnt.    
Spiritas 500 ml.    
Termometras 1 vnt.
Amoniakas 10 ml.    
Biseptolis 20 tabl.    
Penthenolis 140 ml.    
Kametonas 40 ml.
    
4. REMONTO RINKINYS

        
1. Medvaržčiai, vinukai po 10 vnt.    
2. Yla I vnt.    
3. Adatos 2 komp.    
4. Žirklės I vnt.    
5. Klijai BF - 6 I tūt.    
6. Siūlai įvairūs 2 3 pū1.    
7. Repliukės 1 vnt.    
8. Odos gabalėliai 10x10 cm.    
9. Medžiagos lopai 10x50 cm.    
10.Brezento lopai 20X40 cm.    
11.Sagos 10 vnt.
12.Viela varinė 3 m.    
13.Viela plieninė 1 m.    
14.Virvutė 25 m.
    
PASTABA :
Bendras kelioninio remonto svoris sudarė 1,5 kg. Buvo panaudotas visapusiškai.    
    
5. MAISTO PRODUKTAI

Kg.
    
1. Juodi džiūvėsiai 9,0        
2. Balti džiūvėsiai 6,0        
3. Manų kruopos 2,0    
4. Makaronai 5,0    
5. Grikių kruopos 5,0    
6. Ryžių kruopos 2,6    
7. Bulvės džiovintos 1,8    
8. Žirniai 2,0        
9. Sriuba "KOKOSAS" 2,0    
10.Sriuba, žirnių 1,5
11.Kumpis,šoninė 5,0
12.Lašiniai 3,0
13.Mėsos konservai 1,0
14.Konservai "TURISTO PUSRYČIAI" 1,0
15.Konservai "DEŠROS FARŠAS" 1,5
16.Konservai "PUPELES" 2,0
17.Kondensuotas pienas 1,5
18.Sausas pienas 1,0
19.Tomatai 1,0
20.Olandiškas sūris 2,0
21.Džiovinti vaisiai 1,5
22.Sviestas 1,0
23.Mėsos spirgiai 2,0
24.Saldainiai "SPRINTAS" 2,0
25.Saldainiai 3,0
26.Gemotogenas 1,0
27.Medus 1,5
28.Cukrus 7,0
29.Kisielius 1,0
30.Džemas 0,5
31.Uogienė 2,0
32.Arbata 0,4
33.Kakava 0,2
34.Gidovita 1,0    
35.Svogūnai,česnakai 2,0    
36.Druska 1,0
37.Prieskoniai 0,3
VISO: 10 žm. 9 žygio dienoms 81,3 kg.
    
6. KELIONES SĄMATA
    
1 Bilietas traukiniui Vilnius - Samarkandas    35 rub.    
2 Transporto išlaidos Samarkandas - Artuč    4 rub.    
3 Transporto išlaidos Iskanderkulio ež. - Dušambė    7 rub.    
4 Avia bilietas Dušambė - Maskva    60 rub.    
5 Avia bilietas Maskva - Vilnius    20 rub.    
6 Maistas    20 rub.    
7 Kitos išlaidos    10 rub.
Viso išlaidų vienam žmogui    156 rub.

8. NUOTRAUKOS

  

  

  

  

  

  

  

9. LITERATŪRA

I.Stepulis V. Fanų kalnai, "Mokslas ir gyvenimas",1978. 2.Ašurovas A.S.,Gelach T.F.,Komarovas U.CH. Trumpas žinynas
."UZBEKISTANAS". Taškentas,1969 3 .N.V.Paganucis, Fanų kalnai ir Jagnob,Fis,I968 4.Žurnalai "TURIST" 1968 Nr.9,1971 Nr.8,1971 Nr.5,I974 Nr.3,
1977 Nr. 4, Nr.7 *
5.Muohinas A.,Gusevas V., Fanų kalnai, 1949 6.Kelionių ataskaitos,esančios Vilniaus turistų klubo
bibliotekoje Nr. 254, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 349, 352, 370,
388, 507, 551, 947, 973, 975, 978, 989, 999, 1125, 1099.

10. Maršruto schemaAtnaujinta ( Penktadienis, 12 birželio 2009 )
 
< Atgal